จุลธรรมนำใจ ๒๔

 

๔๑๙.  มิจฉาทิฐิ

๔๒๐.  วันหลวงตาละขันธ์

๔๒๑.  ความสำคัญของการภาวนา