กำลังใจ ๔๖

 

๔๐๐.  ตายแล้วไปเกิดใหม่

๔๐๑.  อริยสัจ

๔๐๒.  ใจไม่มีอายุขัย

๔๐๓.  ทุกข์เกิดจากความอยาก