กำลังใจ ๔๘

 

๔๐๗.  แยกใจออกจากร่างกาย

๔๐๘.  ความจำ ความจริง

๔๐๙.  อาหาเรปฏิกูลสัญญา