กำลังใจ ๕๑

 

๔๑๖.  ควบคุมความคิด

๔๑๗.  บวชจริง

๔๑๘.  ร่างกายไม่ใช่เรา