กำลังใจ ๕๒

 

๔๑๙.  มิจฉาทิฐิ

๔๒๐.  วันหลวงตาละขันธ์

๔๒๑.  ความสำคัญของการภาวนา