ธรรมะบนเขา

 

 

แผ่นที่ ๔๕

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔๔

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔๓

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔๒

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔๑

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔๐

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๙

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๘

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๗

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๖

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๕

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๔

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๓

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๒

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๑

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓๐

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๙

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๘

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๗

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๖

Click here to download MP3

 

 

 

แผ่นที่ ๒๕

Click here to download MP3

 

 

 

แผ่นที่ ๒๔

Click here to download MP3

 

 

 

แผ่นที่ ๒๓

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๒

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒๑

Click here to download MP3

 

  

 

แผ่นที่ ๒๐

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๙

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๘

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๗

Click here to download MP3

 

  

 

แผ่นที่ ๑๖

Click here to download MP3

 

  

 

แผ่นที่ ๑๕

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๔

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๓

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๒

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๑

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๑๐

Click here to download MP3

 

  

แผ่นที่ ๙

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๘

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๗

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๖

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๕

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๔

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๓

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๒

Click here to download MP3

 

 

แผ่นที่ ๑

Click here to download MP3