ภาพพระพุทธประวัต


 ๑.  ประสูติ

 ๔.  ออกผนวช 

 ๗.  ต่อสู้กับมาร

๑๐.  มาฆบูชา

๑๓.  จำพรรษาตามลำพังในป่า

 ๒.  คำทำนาย

 ๕.  ทุกรกิริยา

 ๘.  ตรัสรู้

๑๑.  พระราหุลรับการบรรพชา

๑๔.  ปรินิพพาน

 ๓.  กามสุข

 ๖.  นางสุชาดาถวายข้าวปายาส

 ๙.  แสดงพระปฐมเทศนา

๑๒.  แสดงธรรมโปรด
       
พระราชชนก