จุลธรรมนำใจ ๑๑

 

๓๗๓ อวิชชา ปัจจยา สังขารา ๓๗๕ ทางสู่ความยิ่งใหญ่

๓๗๔ ธรรมนำใจ