จุลธรรมนำใจ ๑๓

 

๓๘๐ ไปถูกทาง

๓๘๑ พระปาฏิโมกข์

๓๘๒ ทำจิตให้สงบก่อน