จุลธรรมนำใจ ๒๑

 

๔๑๐.  ธรรมที่ไม่เสื่อม

๔๑๑.  ธาตุ ๖

๔๑๒.  ใจเป็นตัววัดผล