จุลธรรมนำใจ ๒๙

 

๔๓๘.  โลกธาตุ โลกทิพย์

๔๓๙.  ความตั้งใจ

๔๔๐.  ทำใจให้สงบ

๔๔๑.  พักกาย พักใจ