จุลธรรมนำใจ ๓๑

 

๔๔๖.  ถอนสมอเรือ

๔๔๗.  มรณานุสติ

๔๔๘.  ความหลงทำให้ยึดติด

๔๔๙.  ภาระ