จุลธรรมนำใจ ๓๓

 

๔๕๔.  ทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

๔๕๕.  ต้องหยุดความอยาก

๔๕๖.  ธรรมชาติบังคับ

๔๕๗.  เติมกำลังใจ