กำลังใจ ๑๕

 

๑๙๖.   ฟังธรรมให้เกิดผล

๑๙๗.   การฟังธรรมเป็นของยาก

๑๙๘.   แพ้เป็นพระ

๑๙๙.   เบรกใจ

๒๐๐.   ภาวนามยปัญญา

๒๐๑.   ชีวิตมีไว้ทำความดี 

๒๐๒.   ใจเป็นประธาน

๒๐๓.   ศาสดา

๒๐๔.   มันเป็นอย่างนี้แหละ

๒๐๕.   โอกาสทองของชีวิต