กำลังใจ ๑๖

 

๒๒๖.  ภาวนา

๒๒๗.  หัวใจของคำสอน

๒๒๘.  ไม่มีอะไรเป็นของเรา