กำลังใจ ๔๗

 

๔๐๔.  นิสัย สันดาน

๔๐๕.  ดูใจเป็นหลัก

๔๐๖.  เวลาไม่มีวันหยุด