จุลธรรมนำใจ ๘

 

๒๙๗.  อยู่เฉยๆไม่ได้

๒๙๘.  เจริญสติเป็นหลัก

๒๙๙.  ใจเป็นใหญ่

๐๐.  ธรรมปราบกิเลส