จุลธรรมนำใจ ๒๕

 

๔๒๒.  ผึ้งแตกรัง

๔๒๓.  สนใจใฝ่ธรรม

๔๒๔.  ธรรมะเป็นอาหารใจ