จุลธรรมนำใจ ๓๒

 

๔๕๐.  โรคจิต

๔๕๑.  ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง

๔๕๒.  ป่าไม้

๔๕๓.  ตนเป็นที่พึ่งของตน