จุลธรรมนำใจ ๒๖

 

๔๒๕.  สักกายทิฐิ

๔๒๖.  กามฉันทะ

๔๒๗.  หลักของสติ