จุลธรรมนำใจ ๒๗

 

๔๒๘.  ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง

๔๒๙.  รักษาร่างกายและใจ

๔๓๐.  อยู่กับความจริง

๔๓๑.  เติมธาตุ

๔๓๒.  ภาวะไม่ปกติ

๔๓๓.  ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน