กำลังใจ ๒๐

 

๒๓๒.  ช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์

๒๓๓.  แสงสว่างแห่งธรรม

๒๓๔.   ความอยากไม่มีขอบเขต