กำลังใจ ๒๒

 

๒๓๕.  ยารักษาใจ

๒๓๖.  สวดมนต์ภาวนา

๒๓๗. คุณค่าของครูบาอาจารย์