กำลังใจ ๑๓

 

๑๗๖.   กิเลสมาร  

๑๗๗.   อวิชชา

๑๗๘.   สัปปายะ

๑๗๙.   ความถูกต้อง

๑๘๐.   ศรัทธา (๒)

๑๘๑.   ศีลธรรม

๑๘๒.   สมมุติ

๑๘๓.   อสรพิษ

๑๘๔.   สุนัขขี้เรื้อน

๑๘๕.   เวลา