กำลังใจ ๒๕

 

๒๖๔.  จาคะ

๒๖๕.  ดับทุกข์ด้วยธรรมโอสถ

๒๖๖.  ของฝาก ของยืม

๒๖๗.  เชื้อแห่งภพชาต

๒๖๘.  การกระทำที่ไม่เกิดโทษ

๒๖๙.  ดูการกระทำเป็นหลัก

๒๗๐.  แก้ปัญหาของสังคมที่ตัวเรา

๒๗๑.  ทาน ศีล ภาวนา

๒๗๒.  ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

๒๗๓.  ออกกำลังใจ