กำลังใจ ๓๙

 

๓๔๙ พัฒนาภายใน

๓๕๐ พระ

๓๕๑ รักษาตนให้ดี

๓๕๒ ธุระของพระ

๓๕๓ อุปสมบท

๓๕๔ อาหารใจ

๓๕๕ วันอาสาฬหบูชา

๓๕๖ วันเข้าพรรษา

๓๕๗ กิเลสตายด้วยการปฏิบัติ

๓๕๘ บุญบารมี