ฟังกำลังใจ และ จุลธรรมนำใจ

 

รวมพระธรรมเทศนาต่างๆของ พระจุลนายก (สุชาติ อภิชาโต)  วัดญาณสังวรารามฯ   Download ไฟล์ได้ที่นี่  

 

กำลังใจ ๗๙    จุลธรรมนำใจ ๕๑

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๗๘    จุลธรรมนำใจ ๕๐

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

กำลังใจ ๗๗    จุลธรรมนำใจ ๔๙

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

กำลังใจ ๗๖    จุลธรรมนำใจ ๔๘

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

 

กำลังใจ ๗๕    จุลธรรมนำใจ ๔๗

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

กำลังใจ ๗๔    จุลธรรมนำใจ ๔๖

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๗๓    จุลธรรมนำใจ ๔๕

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๗๒    จุลธรรมนำใจ ๔๔

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๗๑    จุลธรรมนำใจ ๔๓

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๗๐    จุลธรรมนำใจ ๔๒

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๙    จุลธรรมนำใจ ๔๑

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

กำลังใจ ๖๘    จุลธรรมนำใจ ๔๐

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๗    จุลธรรมนำใจ ๓๙

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๖    จุลธรรมนำใจ ๓๘

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๕    จุลธรรมนำใจ ๓๗

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๔    จุลธรรมนำใจ ๓๖

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๓     จุลธรรมนำใจ ๓๕

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

กำลังใจ ๖๒      จุลธรรมนำใจ ๓๔

Download:  MP3 64 Kbps

 

 

 

กำลังใจ ๖๑      จุลธรรมนำใจ ๓๓

Download:  MP3 64 Kbps

 

                                                               

 

กำลังใจ ๖๐      จุลธรรมนำใจ ๓๒

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๕๐.    โรคจิต                                                อ่านเทศนา

๔๕๑.    ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง                     อ่านเทศนา               

๔๕๒.    ป่าไม้                                        อ่านเทศนา

๔๕๓.    ตนเป็นที่พึ่งของตน                   อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๙      จุลธรรมนำใจ ๓๑

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๔๖.    ถอนสมอเรือ                                       อ่านเทศนา

๔๔๗.    มรณานุสติ                                         อ่านเทศนา

๔๔๘.    ความหลงทำให้ยึดติด                อ่านเทศนา

๔๔๙.    ภาระ                                           อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๘      จุลธรรมนำใจ ๓๐

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๔๒.    หนังสือธรรมะ                                    อ่านเทศนา

๔๔๓.    ปัญหาของพวกเรา                             อ่านเทศนา

๔๔๔.    ทำใจให้ถูกต้อง                 อ่านเทศนา

๔๔๕.    พระธุดงค์                          อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๗      จุลธรรมนำใจ ๒๙

Download: MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๓๘.    โลกธาตุ โลกทิพย์                             อ่านเทศนา

๔๓๙.    ความตั้งใจ                                         อ่านเทศนา

๔๔๐.    ทำใจให้สงบ                        อ่านเทศนา

๔๔๑.    พักกาย พักใจ                       อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๖      จุลธรรมนำใจ ๒๘

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๓๔.    อย่าคลุกคลีกัน                                   อ่านเทศนา

๔๓๕.    งานสำคัญที่สุด                                  อ่านเทศนา

๔๓๖.    วันบวช                                  อ่านเทศนา

๔๓๗.    ความจริงที่แท้จริง                 อ่านเทศนา      

 

กำลังใจ ๕๕      จุลธรรมนำใจ ๒๗

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๒๘.    ปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริง                        อ่านเทศนา

๔๒๙.    รักษาร่างกายและใจ                           อ่านเทศนา

๔๓๐.    อยู่กับความจริง                                   อ่านเทศนา

๔๓๑.    เติมธาตุ                                    อ่านเทศนา

๔๓๒.    ภาวะไม่ปกติ                             อ่านเทศนา

๔๓๓.    ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน         อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๔      จุลธรรมนำใจ ๒๖

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๒๕.    สักกายทิฐิ  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๔       อ่านเทศนา

๔๒๖.    กามฉันทะ  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔      อ่านเทศนา

๔๒๗.    หลักของสติ  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔      อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๓      จุลธรรมนำใจ ๒๕

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๒๒.    ผึ้งแตกรัง  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔            อ่านเทศนา

๔๒๓.    สนใจใฝ่ธรรม  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔      อ่านเทศนา

๔๒๔.    ธรรมะเป็นอาหารใจ  ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔    อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๒      จุลธรรมนำใจ ๒๔

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๑๙.    มิจฉาทิฐิ  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                     อ่านเทศนา

๔๒๐.    วันหลวงตาละขันธ์  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔        อ่านเทศนา

๔๒๑.    ความสำคัญของการภาวนา  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔     อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๑      จุลธรรมนำใจ ๒๓

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๑๖.    ควบคุมความคิด                                   อ่านเทศนา

๔๑๗.    บวชจริง                                                อ่านเทศนา

๔๑๘.    ร่างกายไม่ใช่เรา                    อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๕๐      จุลธรรมนำใจ ๒๒

Download:  MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๑๓.    การบูชาที่แท้จริง                                  อ่านเทศนา

๔๑๔.    ทำใจให้เฉย                                          อ่านเทศนา    

๔๑๕.    ปรมัตถสัจจะ                             อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔       จุลธรรมนำใจ ๒๑

             MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๑๐.    ธรรมที่ไม่เสื่อม                                      อ่านเทศนา

๔๑๑.    ธาตุ ๖                                                    อ่านเทศนา

๔๑๒.    ใจเป็นตัววัดผล                           อ่านเทศนา            

 

กำลังใจ ๔        จุลธรรมนำใจ ๒๐

              MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๐๗.    แยกใจออกจากร่างกาย                          อ่านเทศนา         

๔๐๘.   ความจำ ความจริง                                  อ่านเทศนา   

๔๐๙.   อาหาเรปฏิกูลสัญญา                     อ่านเทศนา   

 

กำลังใจ ๔         จุลธรรมนำใจ ๑

              MP3 64 Kbps     PDF

 

๔๐๔.    นิสัย สันดาน                                          อ่านเทศนา

๔๐๕.    ดูใจเป็นหลัก                                          อ่านเทศนา

๔๐๖.    เวลาไม่มีวันหยุด                            อ่านเทศนา     

 

กำลังใจ ๔         จุลธรรมนำใจ ๑

              MP3 64 Kbps     PDF

    

๔๐๐.    ตายแล้วไปเกิดใหม่                                อ่านเทศนา    

๔๐๑.    อริยสัจ                                                   อ่านเทศนา          

๔๐๒.    ใจไม่มีอายุขัย                                 อ่านเทศนา

๔๐๓.    ทุกข์เกิดจากความอยาก                  อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔         จุลธรรมนำใจ ๑

             MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๙๖.    คิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆ                             อ่านเทศนา                     

๓๙๗.    สาวก                                                     อ่านเทศนา

๓๙๘.    การลงทุนที่ดีที่สุด                            อ่านเทศนา   

๓๙๙.    มีใจใฝ่ธรรม                                       อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔         จุลธรรมนำใจ ๑

             MP3 64 Kbps      PDF

 

๓๙๐.    เติมเสบียง                                            อ่านเทศนา

๓๙๑.    เป้าหมายของการมาวัด                        อ่านเทศนา    

๓๙๒.    แนวทางปฏิบัติ                                     อ่านเทศนา          

๓๙๓.    ความคิดปรุงแต่ง                                อ่านเทศนา

๓๙๔.    บวชชี                                                 อ่านเทศนา

๓๙๕.    สงสารตัวเองเถิด                                อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔๓         จุลธรรมนำใจ ๑๕

              MP3 64 Kbps      PDF

 

๓๘๖.    ยินดีกับการเป็นคนจน                           อ่านเทศนา

๓๘๗.    ความสุขทางใจ                                    อ่านเทศนา                                         

๓๘.    ปิดทองหลังพระ (ถาม-ตอบ)               อ่านเทศนา

๓๘๙.    ปฏิจจสมุปบาท                                    อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔          จุลธรรมนำใจ ๑

             MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๘๓.  อย่ากุสลานะ                                           อ่านเทศนา

๓๘๔.  ปรอทวัดอุณหภูมิของใจ                        อ่านเทศนา

๓๘๕.  ทานคือการให้                              อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔๑

            MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๕๙.  ทำไมต้องศึกษาธรรมะ                          อ่านเทศนา

๓๖๐.  วันแม่                                                      อ่านเทศนา

๓๖๑.  บวชเรียน                                                อ่านเทศนา

๓๖๒.  ใบไม้ในกำมือ                                        อ่านเทศนา

๓๖๓.  ที่พึ่งที่แท้จริง                                         อ่านเทศนา

๓๖๔.  ทวนกระแส                                    อ่านเทศนา

๓๖๕.  กิจในพระอริยสัจ ๔                       อ่านเทศนา       

๓๖๖.  ธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง                    อ่านเทศนา

๓๖๗.  เมล็ดพืชของการตรัสรู้                  อ่านเทศนา

๓๖๘.  พิสูจน์คำสอน                                อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๔          จุลธรรมนำใจ ๑๓

            MP3 64 Kbps      PDF

 

๓๘๐.  ไปถูกทาง                                               อ่านเทศนา

๓๘๑.  พระปาฏิโมกข์                                        อ่านเทศนา

๓๘๒.  ทำจิตให้สงบก่อน                         อ่านเทศนา             

 

กำลังใจ ๓

            MP3 64 Kbps     PDF

๓๔๙.  พัฒนาภายใน                                        อ่านเทศนา

๓๕๐.  พระ                                                        อ่านเทศนา

๓๕๑.  รักษาตนให้ดี                                         อ่านเทศนา

๓๕๒.  ธุระของพระ                                           อ่านเทศนา

๓๕๓.  อุปสมบท                                               อ่านเทศนา

๓๕๔.  อาหารใจ                                       อ่านเทศนา

๓๕๕.  วันอาสาฬหบูชา                            อ่านเทศนา

๓๕๖.  วันเข้าพรรษา                                 อ่านเทศนา

๓๕๗.  กิเลสตายด้วยการปฏิบัติ                อ่านเทศนา

๓๕๘.  บุญบารมี                                        อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓๘          จุลธรรมนำใจ ๑๒

            MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๗๖.  สังเวชนียสถาน                                      อ่านเทศนา

๓๗๗.  ตัวรู้กับสติ                                              อ่านเทศนา

๓๗๘.  เชื่อบุญกรรม                                  อ่านเทศนา

๓๗๙.  ต้องเลือกเอาธรรมะ                        อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓

            MP3 64 Kbps     PDF

๓๓๙.  ทำใจให้สว่าง                                        อ่านเทศนา                          

๓๔๐.  พึ่งตนเอง                                              อ่านเทศนา

๓๔๑.  ทางร่มเย็น                                             อ่านเทศนา

๓๔๒.  พุทธกิจ ๕                                             อ่านเทศนา  

๓๔๓.  ศรัทธา จาคะ ศีล ปัญญา                      อ่านเทศนา

๓๔๔.  เรือนใจ                                            อ่านเทศนา

๓๔๕.  ความหลง                                        อ่านเทศนา

๓๔๖.  สายธรรม                                          อ่านเทศนา

๓๔๗.  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา                   อ่านเทศนา

๓๔๘.  รู้รักสามัคคี                                        อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓          จุลธรรมนำใจ ๑๑

            MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๗๓.  อวิชชา ปัจจยา สังขารา                        อ่านเทศนา

๓๗๔.  ธรรมนำใจ                                             อ่านเทศนา

๓๗๕.  ทางสู่ความยิ่งใหญ่                              อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓

            MP3 64 Kbps     PDF

 

๓๒๓.  นิพพานอยู่ฟากตาย                                อ่านเทศนา

๓๒๔.  น้ำขึ้นให้รีบตัก                                        อ่านเทศนา

๓๒๕.  เกียร์ของใจ                                            อ่านเทศนา

๓๒๖.  ความสุขทางโลก                                   อ่านเทศนา

๓๒๗.  สวยจริง สวยปลอม                               อ่านเทศนา

๓๒๘.  มาดีไปดี                                                อ่านเทศนา

๓๒๙.  พอประมาณ                                          อ่านเทศนา

๓๓๐.  อธิษฐาน                                               อ่านเทศนา

๓๓๑.  เชื่อในหลักกรรม                                    อ่านเทศนา

๓๓๒.  คิดดี                                                       อ่านเทศนา

๓๓๓.  วันวิสาขบูชา                                          อ่านเทศนา

๓๓๔.  ทางเลือกที่ดีที่สุด                                  อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓          จุลธรรมนำใจ ๑๐

           MP3 64 Kbps     PDF

๓๖๙.  เวทนา                                                   อ่านเทศนา

๓๗๐.  พัฒนาจิต                                              อ่านเทศนา  

๓๗๑.  ยินดีในธรรมะ                                    อ่านเทศนา

๓๗๒.  คู่มือปฏิบัติธรรม                                อ่านเทศนา   

 

กำลังใจ ๓

           MP3 64 Kbps     PDF

๓๑๑.  พระกับมาร                                               อ่านเทศนา

๓๑๒.  สมบัติที่แท้จริง                                        อ่านเทศนา

๓๑๓.  สมบัติของใจ                                           อ่านเทศนา

๓๑๔.  เสริมสิริมงคล                                          อ่านเทศนา

๓๑๕.  วันสงกรานต์                                            อ่านเทศนา

๓๑๖.  เรื่องที่ควรรู้                                              อ่านเทศนา

๓๑๗.  ของใครของมัน                                   อ่านเทศนา

๓๑๘.  ของคู่กัน                                              อ่านเทศนา

๓๑๙.  มองตามความจริง                                อ่านเทศนา

๓๒๐.  ที่เติมบุญเติมบาป                                 อ่านเทศนา

๓๒๑.  ทำสมาธิก่อน                                        อ่านเทศนา

๓๒๒.  ทางที่ถูก                                               อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓          จุลธรรมนำใจ ๙

            MP3 64 Kbps     PDF

๓๓๕.  งานภายใน                                              อ่านเทศนา

๓๓๖.  ประเด็นสำคัญของชีวิต                           อ่านเทศนา

๓๓๗.  พระศาสนาไม่เป็นหมัน                      อ่านเทศนา   

๓๓๘.  ความสุขที่แท้จริง                               อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓๑

           MP3 64 Kbps     PDF

๓๐๑.  ธรรมไม่ได้อยู่ที่อินเดีย                           อ่านเทศนา

๓๐๒.  วันมาฆบูชา                                            อ่านเทศนา

๓๐๓.  แข่งกับเวลา                                           อ่านเทศนา

๓๐๔.  ผัวเดียว เมียเดียว                                  อ่านเทศนา

๓๐๕.  ศีล ๘ กับการภาวนา                             อ่านเทศนา

๓๐๖.  ธรรมกับตถาคต                                     อ่านเทศนา

๓๐๗.  การรักษาศีล                                         อ่านเทศนา

๓๐๘.  ทำบุญให้ทานตามฐานะ                        อ่านเทศนา

๓๐๙.  อายุของพระศาสนา                              อ่านเทศนา

๓๑๐.  หลุดพ้นด้วยการปฏิบัติ                          อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๓๐          จุลธรรมนำใจ ๘

            MP3 64 Kbps     PDF

๒๙๗.  อยู่เฉยๆไม่ได้                                        อ่านเทศนา

๒๙๘.  เจริญสติเป็นหลัก                                   อ่านเทศนา

๒๙๙.  ใจเป็นใหญ่                                         อ่านเทศนา

๓๐๐.  ธรรมปราบกิเลส                                  อ่านเทศนา     

 

กำลังใจ ๒

            MP3 64 Kbps      PDF

 

๒๘๗.  หัดขับรถชีวิต                                        อ่านเทศนา

๒๘๘.  คิดแบบคนฉลาดคิด                             อ่านเทศนา

๒๘๙.  ศาสนาไม่ได้สอนให้ขอ                        อ่านเทศนา

๒๙๐.  ความจริงที่ประเสริฐ                              อ่านเทศนา

๒๙๑.  ความดีซื้อไม่ได้                                    อ่านเทศนา

๒๙๒.  สร้างกำลังใจ                                      อ่านเทศนา

๒๙๓.  สุขตอนต้น ทุกข์ตอนปลาย                อ่านเทศนา

๒๙๔.  ใจเป็นเพียงผู้รับรู้                                อ่านเทศนา

๒๙๕.  การต่อสู้ภายในใจ                               อ่านเทศนา

๒๙๖.  สุปฏิปันโน                                           อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒          จุลธรรมนำใจ ๗

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๗๔.  สมถะ วิปัสสนา                                             อ่านเทศนา

๒๗๕.  พ่อแม่ครูจารย์                                               อ่านเทศนา

๒๗๖.  กินเพื่ออยู่                                            อ่านเทศนา                               

 

กำลังใจ ๒

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๗๗.  คนดีกับคนเก่ง                                              อ่านเทศนา

๒๗๘.  ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด                         อ่านเทศนา

๒๗๙.  ตรวจสอบบัญชีดีชั่ว                                      อ่านเทศนา

๒๘๐.  วันสิ้นปี                                                          อ่านเทศนา

๒๘๑.  วันขึ้นปีใหม่                                                   อ่านเทศนา

๒๘๒.  ความหลงเป็นต้นเหตุ                         อ่านเทศนา

๒๘๓.  ทรัพย์ภายใน                                      อ่านเทศนา

๒๘๔.  ไม่มีอะไรตาย                                     อ่านเทศนา      

๒๘๕.  สวยกาย สวยใจ                                 อ่านเทศนา

๒๘๖.  พัฒนาจิตใจ                                        อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒          จุลธรรมนำใจ ๖

           MP3 64 Kbps      PDF

๒๕๑.  ธาตุรู้                                                                อ่านเทศนา

๒๕๒.  ใจไม่ดับ                                                           อ่านเทศนา

๒๕๓.  ปริยัติ  ปฏิบัติ ปฏิเวธ                                อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒

           MP3 64 Kbps      PDF

๒๖ จาคะ                                                               อ่านเทศนา

๒๖๕.  ดับทุกข์ด้วยธรรมโอสถ                                   อ่านเทศนา

๒๖๖.  ของฝาก ของยืม                                              อ่านเทศนา

๒๖๗.  เชื้อแห่งภพชาต                                               อ่านเทศนา

๒๖๘.  การกระทำที่ไม่เกิดโทษ                                   อ่านเทศนา

๒๖๙.  ดูการกระทำเป็นหลัก                              อ่านเทศนา

๒๗๐.  แก้ปัญหาของสังคมที่ตัวเรา                   อ่านเทศนา

๒๗๑.  ทาน ศีล ภาวนา                                     อ่านเทศนา

๒๗๒.  ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ                                อ่านเทศนา

๒๗๓.  ออกกำลังใจ                                           อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒          จุลธรรมนำใจ ๕

            MP3 64 Kbps      PDF

 

๒๓๘.  กิจที่ต้องทำ                                                        อ่านเทศนา

๒๓๙.  บุญคือความสุขใจ                                              อ่านเทศนา

๒๔๐.  อัดเสียงธรรมด้วยใจ                                       อ่านเทศนา

 

 

กำลังใจ ๒

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๕๔.  ศรัทธา ปสาทะ ฉันทะ วิริยะ                            อ่านเทศนา

๒๕๕.  ไม่ได้ไม่เสีย                                                    อ่านเทศนา

๒๕๖.  รีบตักตวงบุญกุศล                                            อ่านเทศนา

๒๕๗.  ทางโลก ทางธรรม                                          อ่านเทศนา

๒๕๘.  กิเลสไม่มีวันหยุด                                             อ่านเทศนา

๒๕๙.  สัมมาทิฐิ                                                   อ่านเทศนา

๒๖๐.  ความอยากเป็นตัวปัญหา                           อ่านเทศนา

๒๖๑.  โอกาสที่วิเศษที่สุด                                   อ่านเทศนา

๒๖๒.  บุญทำได้ตลอดเวลา                                 อ่านเทศนา

๒๖๓.  การไม่เกิดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด                          อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒          จุลธรรมนำใจ ๔

           MP3 64 Kbps      PDF

 

๒๓๕.  ยารักษาใจ                                                        อ่านเทศนา

๒๓๖.  สวดมนต์ภาวนา                                                อ่านเทศนา

๒๓๗. คุณค่าของครูบาอาจารย์                                  อ่านเทศนา

 

 

กำลังใจ ๒

           MP3 64 Kbps      PDF

๒๔๑.  มนุษย์กับพระพุทธศาสนา                                 อ่านเทศนา

๒๔๒.  การพัฒนาที่ยั่งยืน                                             อ่านเทศนา

๒๔๓.  ความดี                                                              อ่านเทศนา

๒๔๔.  เสริมสร้างบารมี                                                อ่านเทศนา

๒๔๕.  กฎธรรมดาของโลก                                          อ่านเทศนา

๒๔๖.  ดูแลจิตใจด้วยการทำบุญ                             อ่านเทศนา

๒๔๗.  กำไรชีวิต                                                     อ่านเทศนา

๒๔๘.  ไม่มีตัวตน                                                    อ่านเทศนา

๒๔๙.  สุขร้อน สุขเย็น                                             อ่านเทศนา

๒๕๐.  หลักกรรม                                                      อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๒๐          จุลธรรมนำใจ ๓

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๓๒.   ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์                     อ่านเทศนา

๒๓๓.   แสงสว่างแห่งธรรม                                        อ่านเทศนา

๒๓๔.   ความอยากไม่มีขอบเขต                                อ่านเทศนา

 

 

กำลังใจ ๑๙

            MP3 64 Kbps      PDF

 

๒๑๖.  พรหมวิหาร ๔                       อ่านเทศนา

๒๑๗.  ที่พึ่ง                                      อ่านเทศนา

๒๑๘.  กิจที่ต้องทำ                            อ่านเทศนา

๒๑๙.  มักน้อยสันโดษ                        อ่านเทศนา

๒๒๐.  หน้าที่ของมนุษย์                     อ่านเทศนา

๒๒๑.  คู่มือชีวิต                                 อ่านเทศนา

๒๒๒.  ทางเลือก                                อ่านเทศนา

๒๒๓.  มงคล ๔ ขั้น                            อ่านเทศนา

๒๒๔.  องค์ประกอบของชีวิต               อ่านเทศนา

๒๒๕.  ศึกษาปฏิบัติธรรม                    อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๑๘            จุลธรรมนำใจ ๒    

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๒๙.   ความผิดหวัง                                                อ่านเทศนา

๒๓๐.   ศาสนาสอนให้เห็นความจริง                        อ่านเทศนา

๒๓๑.   เรื่องของจิต                                                    อ่านเทศนา   

 

 

กำลังใจ ๑๗

            MP3 64 Kbps      PDF

๒๐๖.  สมถภาวนา                           อ่านเทศนา

๒๐๗.  วิปัสสนาภาวนา                   อ่านเทศนา 

๒๐๘. กายวิเวก จิตวิเวก                  อ่านเทศนา

๒๐๙.  สังวร                                    อ่านเทศนา

๒๑๐.  กรรมฐาน                              อ่านเทศนา

๒๑๑.    มงคลชีวิต                              อ่านเทศนา  

๒๑๒.    อย่าประมาท                           อ่านเทศนา

๒๑๓.    ทำดีได้ดี                                 อ่านเทศนา

๒๑๔.    พระที่บ้าน                               อ่านเทศนา

๒๑๕.    ธรรมของจริง                           อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๑๖          จุลธรรมนำใจ ๑

             MP3 64 Kbps      PDF

๒๒๖.   ภาวนา                                                         อ่านเทศนา

๒๒๗.  หัวใจของคำสอน                                       อ่านเทศนา

๒๒๘.  ไม่มีอะไรเป็นของเรา                                      อ่านเทศนา

 

 

กำลังใจ ๑๕

             MP3 64 Kbps      PDF

๑๙๖.   ฟังธรรมให้เกิดผล                  อ่านเทศนา

๑๙๗.   การฟังธรรมเป็นของยาก       อ่านเทศนา

๑๙๘.   แพ้เป็นพระ                            อ่านเทศนา

๑๙๙.   เบรกใจ                                  อ่านเทศนา

๒๐๐.   ภาวนามยปัญญา                   อ่านเทศนา

๒๐๑.   ชีวิตมีไว้ทำความดี                      อ่านเทศนา 

๒๐๒.   ใจเป็นประธาน                             อ่านเทศนา

๒๐๓.   ศาสดา                                         อ่านเทศนา

๒๐๔.   มันเป็นอย่างนี้แหละ                     อ่านเทศนา

๒๐๕.   โอกาสทองของชีวิต                    อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๑๔

             MP3 64 Kbps      PDF

๑๘๖.   ปีใหม่ ๒๕๔๗                              อ่านเทศนา

๑๘๗.   บรรลุธรรม                                   อ่านเทศนา

๑๘๘.   ปัจจัยเกื้อหนุน                             อ่านเทศนา

๑๘๙.   หน้าที่ของพุทธศาสนิกชน           อ่านเทศนา

๑๙๐.   เรามีกรรมเป็นของๆตน                 อ่านเทศนา

๑๙๑.   เนกขัมมบารมี                              อ่านเทศนา

๑๙๒.   ชำระกายวาจาใจ                          อ่านเทศนา

๑๙๓.   หน้าที่หลักของชีวิต                      อ่านเทศนา

๑๙๔.   สำคัญที่ใจ                                    อ่านเทศนา

๑๙๕.   อู่ซ่อมบำรุงใจ                               อ่านเทศนา

 

กำลังใจ ๑๓

                                         PDF

๑๗๖.   กิเลสมาร                                   อ่านเทศนา

๑๗๗.   อวิชชา                                     อ่านเทศนา

๑๗๘.   สัปปายะ                                   อ่านเทศนา

๑๗๙.   ความถูกต้อง                            อ่านเทศนา

๑๘๐.   ศรัทธา (๒)                               อ่านเทศนา

๑๘๑.   ศีลธรรม                                         อ่านเทศนา

๑๘๒.   สมมุติ                                            อ่านเทศนา

๑๘๓.   อสรพิษ                                          อ่านเทศนา

๑๘๔.   สุนัขขี้เรื้อน                                    อ่านเทศนา

๑๘๕.   เวลา                                               อ่านเทศนา             

 

กำลังใจ ๑๒

             MP3 64 Kbps      PDF

 

๑๖๖.   ขั้นบันได                                 อ่านเทศนา

๑๖๗.   รู้ทัน                                        อ่านเทศนา

๑๖๘.   ความกลัว                               อ่านเทศนา

๑๖๙.   ความโลภ                               อ่านเทศนา

๑๗๐.   ชาร์จแบตเตอรี่                                 อ่านเทศนา

๑๗๑.   ปั้นดินให้เป็นพระ                              อ่านเทศนา

๑๗๒.   ผู้กำกับ                                             อ่านเทศนา

๑๗๓.   ฉลาดกับเฉลียว                                อ่านเทศนา

 

คัดจากกำลังใจ ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙

                                       PDF

 ๕๙.    สติปัฏฐาน ๔                          อ่านเทศนา

 ๗๕.    นิวรณ์ ๕                                อ่านเทศนา

 ๘๐.    ทางสายกลาง                        อ่า่นเทศนา

 ๘๒.    ความเพียร                             อ่านเทศนา

 ๙๐.     กายกับใจ                              อ่านเทศนา

๑๐๒.   ปัจจัย ๔ ของใจ                                   อ่านเทศนา

๑๑๕.   แก้ทุกข์ที่ใจ                                          อ่านเทศนา

๑๑๘.    กรรมลิขิต                                            อ่านเทศนา

๑๓๐.    ปฏิบัติธรรม                                          อ่านเทศนา

๑๔๕.   ขัดเกลาจิตใจ                                       อ่านเทศนา